تاريخ : شنبه بیست و پنجم شهریور 1391 | 16:28 | نویسنده : منصوربوعذار
1:شهيداحمدبوعذارفرزندجاسب

2:شهيدصادق بوعذارفرزندجاسب

3:على بوعذار

4:رحيم بوعذار

5:جميله بوعذار

۶-سلیمه بوعذارتاريخ : شنبه بیست و پنجم شهریور 1391 | 15:52 | نویسنده : منصوربوعذار
روستاى شيخ عليوى دراستان خوزستان شهرستان هويزه،بخش نيسان درفاصله22كيلومترى شهرهويزهودركناررودكرخه نورقراردارداهالى روستااكثرادركشاورزودامبرورى فعاليت مينمايندروستاى مذكوردر10كيلومترى مرزايران وكشورعراق قراردارددرزمان جنك تحميلى روستابه طوركلى باخاك يكسان شدنيروهاى بعثى اكثراهالى رابه عنوان اسيربه كشورعراق انتقال دادندمردم روستاازعشايرعرب هستندوبه زبان عربى صحبت ميكنند نام روستا بركرفته ازشيخ عليوى يكى ازشيوخ عشيره بوعذارميباشد  • ایران کاشی
  • عطسه